Laboratoriumaanvragen

Laboratoriumonderzoek aanvragen met inzicht: Verstandig Vinken

Het is bekend dat laboratoriumaanvragen op de verpleegafdeling niet altijd zo efficiënt en patiëntvriendelijk mogelijk gebeuren. Er vindt zowel onder- als overdiagnostiek plaats, wat gepaard gaat met grote kosten, maar ook belastend voor de patiënt kan zijn, tot aan bloedarmoede toe. Er zijn verschillende interventies geprobeerd, die alle in meer of mindere mate effectief zijn. [...] Lees meer

X-Buikoverzicht, nooit meer doen!

Bij het streven naar doelmatige zorg zijn we steeds op zoek naar een balans tussen de benefits voor de patiënt, die we afwegen tegen mogelijke risico’s, kosten en nadelen. Het maken van een buikoverzichtsfoto bij een volwassene die zich op de SEH presenteert met acute buikpijn, heeft geen diagnostische meerwaarde.

Lees meer

Kostenproject

In de OOR Noordoost krijgen aios meer zicht op de financiële kant van de zorg door kostenvergelijkingen te maken. Onder begeleiding van financieel experts pluizen aios eerst een DBC uit: hoeveel röntgenonderzoeken, labaanvragen, controlebezoeken en dergelijke omvat de DBC en welke kosten staan daar voor?

Lees meer
Overzicht zorgkosten in Nederland - globaal

Kosten in Kaart

De bekostiging van het Nederlandse zorgsysteem staat onder druk en de vraag naar zorg zal de komende jaren naar verwachting alleen maar verder stijgen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met de schaarse middelen in de zorg. 

Lees meer

PROSECCO-studie

Submuceuze myomen van de uterus kunnen leiden tot hevig menstrueel bloedverlies. De gouden standaard voor behandeling van deze myomen is een hysteroscopische myoomresectie.
Jaarlijks vinden er naar schatting in Nederland 3000 hysteroscopische myoomresecties plaats.

Lees meer

Follow-up voor patiënten met stadium III longcarcinoom

Patiënten die behandeld worden vanwege een longcarcinoom stadium III en IV komen na de behandeling op periodieke controle. Er is echter geen consensus in de literatuur wat het tijdsinterval van controle is en met welke aanvullende diagnostiek deze controle moet plaatsvinden. De recidiefkans bij patiënten met longcarcinoom is groot, echter door de huidige manier van follow up wordt er veel onnodige diagnostiek gedaan.

Lees meer

Kostprijzen inzichtelijk maken

Om op een verantwoorde en doelmatige manier om te gaan met ons totale zorgbudget is een eerste belangrijke stap inzicht te krijgen in de kostprijs van verschillende diagnostische en therapeutische toepassingen in de gezondheidszorg.
De kostprijs is echter (mede ten gevolge van het ingewikkelde DOT-bekostigingssysteem, wisselende prijsafspraken per verzekeraar en per instelling, preferentiebeleid) niet eenvoudig te achterhalen en derhalve bij artsen op de werkvloer ook relatief onbekend.

Lees meer
1 2 3