Wat kan er beter?

Project Patiëntenlogistiek

In de OOR Zuidwest Nederland is de logistieke organisatie rondom de patiënt een speerpunt. Hier leren aios onder meer om efficiënt om te gaan met de beddencapaciteit.

Lees meer
Overzicht zorgkosten in Nederland - globaal

Kosten in Kaart

De bekostiging van het Nederlandse zorgsysteem staat onder druk en de vraag naar zorg zal de komende jaren naar verwachting alleen maar verder stijgen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met de schaarse middelen in de zorg. 

Lees meer

Kostprijzen inzichtelijk maken

Om op een verantwoorde en doelmatige manier om te gaan met ons totale zorgbudget is een eerste belangrijke stap inzicht te krijgen in de kostprijs van verschillende diagnostische en therapeutische toepassingen in de gezondheidszorg.
De kostprijs is echter (mede ten gevolge van het ingewikkelde DOT-bekostigingssysteem, wisselende prijsafspraken per verzekeraar en per instelling, preferentiebeleid) niet eenvoudig te achterhalen en derhalve bij artsen op de werkvloer ook relatief onbekend.

Lees meer

De reis van de patiënt met een colorectaal carcinoom efficiënter en beter!

In de huidige situatie ligt de focus in een MDO voornamelijk bij de inrichting, zijn de specifieke disciplines aanwezig? Er is minder aandacht voor structuur en efficiëntie terwijl dit de doorloop, de kwaliteit, de communicatie en de discussie zal bevorderen. Een uniforme documentatie zal zorgen voor het soepeler verlopen van de bijeenkomst en een vergemakkelijking van de registratie.

Lees meer

Medicijngebruik in de laatste levensfase optimaliseren met handvatten voor het EPD

Patiënten met een beperkte levensverwachting door een (chronische) ziekte gebruiken vaak veel medicijnen. Enerzijds is dit onvermijdelijk gezien de noodzaak tot verlichting van de vaak aanzienlijke symptoomlast. Anderzijds is  dit afwendbaar omdat er veel medicijnen zijn waarmee in een eerder stadium is begonnen in het kader van behandeling of preventie van al dan niet chronische ziekten.

Lees meer
Training reanimatie

ROUTiNE-studie

In-Hospital Cardiac Arrest (IHCA) is een gebeurtenis die een zware impact heeft. Niet alleen is het ingrijpend voor patiënt, familie en personeel, maar het levert ook een zware belasting voor de gezondheidszorg. De reanimatiezorg vereist veel organisatie en is kostbaar.

Lees meer
robotchirurgie

PROM na Robot Prostatectomie

Er is geen kennis over de uitkomsten na robot prostatectomie in Nederland terwijl er bij de medisch specialisten, ziekenhuizen, collaboraties, patiëntverenigingen, zorgverzekeraars en overheid veel om te doen is.

Lees meer
1 2