Aan de ene kant het belang van de patiënt, aan de andere kant de druk van de euro’s. Hoe houd je je als arts staande tussen verschillende belangen? Verzekeringsartsen leren dat al tijdens de opleiding. Verzekeringsarts Nico Croon: “Aios leren wat de zorg kost en oefenen dialogen met allerlei belanghebbenden. Zodat ze als specialist bestand zijn tegen druk van verschillende kanten en ondanks die druk hun eigen professionele pad blijven volgen.”

Nico Croon, verzekeringsarts

Wat doet een verzekeringsarts zoals jij?
“Verzekeringsartsen in de particuliere sector, zoals ik, werken onder meer voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, letselschadeverzekeraars, reisverzekeraars, levensverzekeraars en zorgverzekeraars. We beoordelen de medische aspecten van claims en vormen zo een belangrijke schakel bij het bepalen van de hoogte van eventuele vergoedingen of uitkeringen.”

Waar kijk je naar als je claims beoordeelt?
“Ik bekijk onder meer welke medische interventies er zijn gedaan om de patiënt te helpen en wat die hebben opgeleverd.

Dat verschilt natuurlijk per patiënt: elke patiënt vraagt om maatwerk en zorgverleners krijgen daar de ruimte voor. Verder is er meestal specifieke hulp nodig bij de re-integratie; ik kijk of de betrokken zorgverleners deze hulp efficiënt en effectief bieden en of we zo nodig aanvullende hulp kunnen bieden vanuit de verzekering.”

Welke kennis heb je daarvoor nodig?
“Om goede beoordelingen te kunnen uitvoeren, moet je natuurlijk weten wat zorg kost. Dat leren verzekeringsartsen en artsen maatschappij en gezondheid in de opleiding. Tijdens de opleiding worden we ook getraind in het maken van analyses. Bijvoorbeeld voor een levensverzekering, waarbij je de levensverwachting vaststelt aan de hand van literatuur en medische informatie over de patiënt. Dit gaat aan de hand van sterftetabellen en recente evidence uit onderzoek. We zijn dus vanaf de opleiding al flink bezig met doelmatigheid in de zorg.”

Wat betekent doelmatigheid voor jou?
“Doelmatig werken is voor mij een vanzelfsprekendheid. Alles moet uit de verzekeringspremie worden betaald. Dat betekent dat we zelf doelmatig moeten werken en dat we bekijken of zorgverleners doelmatige zorg hebben geleverd. Voor mij is doelmatigheid heel simpel: gebruik je het geld dat je voor een bepaald doel beschikbaar hebt ook echt voor dat doel of lekt het ergens weg? De eerste stap naar doelmatigheid is: kijk naar de organisatie. Is die ‘lean’ georganiseerd? Dat wil zeggen: effectief, efficiënt en zonder overbodige schakels? Je kunt aios al vroeg leren om met een kritische blik naar de organisatie van de zorg te kijken.”

Welke vaardigheden heb je als arts nodig om doelmatig te kunnen werken?
“Eén van de belangrijkste is: je moet met allerlei belanghebbenden een constructieve dialoog kunnen voeren. Zowel met het bestuur van de organisatie als met andere specialismen en patiënten. Je moet weten wie je tegenover je hebt, welke belangen er spelen en hoe je daarmee om gaat, terwijl je je eigen koers helder voor ogen houdt.”

Hoe leer je dat?
“Zelf geef ik trainingen waarin ik aios het verschil laat zien tussen ‘marktdenken’ en ‘publiek denken’. Marktdenkers denken als een zakenman, publiek denkers als een ambtenaar. Een totaal andere manier van denken, die in onze branche vaak tot spraakverwarring en conflicten leidt. Dat verschil in denken en praten zie je ook tussen zorgverleners die in een particuliere of juist in een publieke setting werken. Voor een goede dialoog is het belangrijk om rekening te houden met elkaars context. Aan de hand van casussen oefenen we dialogen met verschillende menstypen en de rol van de verzekeringsarts daarin. Door de aard van onze professie zijn we als sociaal geneeskundigen gewend om onze professionele ruimte te ‘bevechten’ bij het management. Ik zie medisch specialisten dat ook steeds meer doen. Dat vind ik een goede en noodzakelijke ontwikkeling.”