Probleemstelling

Bij het opleidingsakkoord in 2013 is vastgesteld dat er een reductie van het aantal opleidingsplaatsen voor aios moest komen. Tevens is bepaald dat de medische vervolgopleiding verkort moet worden met 7.7%. Dit heeft als gevolg dat er minder aios op de werkvloer zijn, waardoor er problemen ontstaan met de bedrijfsvoering. 

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Auteur: Robert Hoekstra

In veel gevallen wordt de afzwaaiende aios vervangen door een anios, physician assistent of verpleegkundig specialist. In andere gevallen moet de medisch specialist zelf de taken overnemen. Vooral in de avond-, nacht- en weekenddiensten knelt dit probleem. Om voldoende bemanning in de dienst te houden, wordt er in sommige gevallen geknepen in poliklinische werkzaamheden, opleidingsmomenten en keuzestages.

Doelstelling

Het structureel en efficiënt herverdelen van medische taken tussen de verschillende specialismen met minder aios op de werkvloer, waarbij de kwaliteit van zorg behouden blijft.

Plan van aanpak

Aangezien dit probleem bij meerdere vakgroepen speelt, is besloten om het probleem ziekenhuisbreed aan te pakken.

Gezamenlijk met een bedrijfsmanager hebben we de huidige situatie in kaart gebracht, waarbij alle werkzaamheden op de dag en in de diensten van arts-assistenten, physician assistents en verpleegkundig specialisten zijn opgedeeld naar: poliklinische werkzaamheden, zaalwerkzaamheden, consulten, interventies en spoed-eisende zorg. Daarnaast is met alle vakgroepen vastgelegd waar de knelpunten liggen in de kwaliteit van zorg, de opleiding en roostervoering. Aan de vakgroepen is gevraagd, welke andere functionarissen bepaalde taken nog meer kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld arts-assistenten van een ander specialisme, ziekenhuisartsen of SEH-artsen). Aan de hand hiervan hebben we een zevental scenario’s geschreven welke door de vakgroepen beoordeeld zullen worden op kwaliteit van zorg en kwaliteit van opleiding. Uiteindelijk zullen er 2 of 3 scenario’s volledig worden uitgewerkt waarbij ook de personele en financiële consequenties duidelijk worden. Uit één van deze scenario’s zal dan gekozen moeten worden.

Behaalde resultaten

Momenteel zitten we in de fase waarin de vakgroepen de 7 scenario’s beoordelen op kwaliteit.

Evaluatie / borging

Tijdens de gezamenlijke overleggen blijken de medisch specialisten steeds meer bewust van het huidige probleem. Het is een ideale manier om deze taakherschikking vanaf de grond opnieuw op te bouwen. Ik heb er groot vertrouwen in, dat er een scenario gekozen zal worden waarbij er efficiënte en structurele herverdeling zal plaatsvinden.

Download bijlage