Probleemstelling

Om op een verantwoorde en doelmatige manier om te gaan met ons totale zorgbudget is een eerste belangrijke stap inzicht te krijgen in de kostprijs van verschillende diagnostische en therapeutische toepassingen in de gezondheidszorg.
De kostprijs is echter (mede ten gevolge van het ingewikkelde DOT-bekostigingssysteem, wisselende prijsafspraken per verzekeraar en per instelling, preferentiebeleid) niet eenvoudig te achterhalen en derhalve bij artsen op de werkvloer ook relatief onbekend.

Erasmus MC
Auteur: Rune van de Wetering

Doelstelling

Inzicht geven in (indicatieve) kostprijzen van veel gebruikte diagnostische en therapeutische toepassingen in de gezondheidszorg, rekening houdend met de complexiteit van het gehele bekostigingssysteem, en daarmee kostenbewustzijn bevorderen onder artsen.

Plan van aanpak

Zoeken naar betrouwbare bronnen met (gemiddelde) prijsinformatie die toepasbaar is voor verschillende zorginstellingen in het gehele land.

Behaalde resultaten

Met behulp van het 4-tal onderstaande bronnen ben ik tot een uitgebreide overzichtelijke lijst gekomen.

  1. Bijlage 1 van het Beoordelings- en verantwoordingsrapport dbc-pakket 2017 van de NZa. Dit is een overzicht met onder andere gewogen landelijk gemiddelden van de kostprijs per zorgproduct obv aangeleverde gegevens van verschillende instellingen.
  2. de website medicijnkosten.nl beheerd door Zorginstituut Nederland.
  3. Tarief ambulancevervoer Nederland van de NZa.
  4. Prijsinformatie verkregen per mailcontact van Sanquin.
Evaluatie / borging

Grote kracht van de lijst is het handige overzicht. Met name de prijzen van de verschillende diagnostische onderzoeken zijn moeizaam te achterhalen. De prijs van individuele medicijnen is wat makkelijker te achterhalen via de website medicijnkosten.nl, echter een handig vergelijkend overzicht tussen verschillende medicamenten (uit dezelfde klasse) ontbreekt. Belangrijkste kritiekpunt is de ‘hardheid’ van de genoemde gemiddelde prijzen. Lokale (instellingsgebonden) kostprijzen zullen verschillen van de genoemde gemiddelde kostprijs, oa ten gevolge van individuele contracten met verzekeraars en preferentiebeleid. Daarnaast is keus van diagnostiek en therapie natuurlijk niet alleen afhankelijk van prijs, maar ook van effectiviteit, sensitiviteit/specificiteit, patiëntfactoren, apriori kansen, etc. Gevaar is dat de gemiddelde prijzen zonder deze nuances geïnterpreteerd worden en gebruikt worden in het dagelijks handelen.