Probleemstelling

In de huidige situatie ligt de focus in een MDO voornamelijk bij de inrichting, zijn de specifieke disciplines aanwezig? Er is minder aandacht voor structuur en efficiëntie terwijl dit de doorloop, de kwaliteit, de communicatie en de discussie zal bevorderen. Een uniforme documentatie zal zorgen voor het soepeler verlopen van de bijeenkomst en een vergemakkelijking van de registratie.

Amphia Ziekenhuis
Auteur: Carlijn Witjes

Doelstelling

Het doel is het creëren van een document, checklist, binnen het elektronisch patiëntendossier waarin per tumor te zien is welke onderzoeken gedaan moeten worden. Als alle onderzoeken verricht zijn, is dit in één oogopslag te zien en kan bij het openen van het document tijdens het MDO de medisch inhoudelijke discussie gestart worden. Daartoe moet ook het gehele proces van intake bij verschillende disciplines, kenmerken en functioneren van de patiënt en alle uitslagen verwerkt worden. Het project strekt zich dan ook verder uit dan alleen een checklist van het MDO.
Verder geeft het standaardiseren van het proces een geheugensteun voor de behandelaars. Er ontstaat een overzichtelijk en volledig document met alle relevante informatie, kort en bondig samengevat.
Het doel is om het MDO te optimaliseren en van een soms tijdsintensieve bijeenkomst te stroomlijnen naar een medisch inhoudelijke discussie. Een vlotte procedure creëert een vermindering van de werklast voor de hele keten.

Plan van aanpak
 1. Met het MDO tot overeenstemming komen om als focus te hebben om de structuur van de bijeenkomst te verbeteren.
  – Is reeds gedaan, dit doelmatigheidsproject is hiervan de definitieve uitwerking.
 2. Op basis van de huidige richtlijn de tumor specifieke checklist(en) maken en het intake traject standaardiseren.
  In deze checklist worden ook de resultaten, afkomstig uit enquête afgenomen bij colorectale patiënten in het Amphia ziekenhuis van Mw. D. Backelandt (case manager/ verpleegkundig specialist) verwerkt.
  * Aios – onder begeleiding van een afvaardiging van het MDO en in samenwerking met D. Backelandt.
  – Gepland voor de periode januari en februari 2018.
 3. Creëren van de checklist in het elektronisch patiëntendossier.
  * Aios – inhoudelijk; onder begeleiding van een afvaardiging van het MDO.
  * ICT – uitvoerend; het team dat het elektronisch patiënten dossier maakt, EPIC, op aansturen van de aios.
  – Gepland voor de periode februari en maart 2018.
 4. Presenteren van de definitieve checklist aan het MDO.
  * Aios – onder begeleiding van een afvaardiging van het MDO.
  – Gepland voor de periode april 2018.
 5. Implementeren van de checklist, starten met de intake en onderzoeken ‘nieuwe stijl’.
  * Aios – onder begeleiding van een afvaardiging van het MDO.
  – Gepland voor de periode april, mei en juni 2018.
 6. Evaluatie in het MDO’.
  * Aios – onder begeleiding van een afvaardiging van het MDO.
  – Gepland voor de periode juli 2018.
 7. Indien succesvol, verder uitrollen naar andere MDO’s binnen het Amphia ziekenhuis.
  * Aios – onder begeleiding van een afvaardiging van het MDO.
  – Gepland voor de periode vanaf juli 2018.
Behaalde resultaten

Als het project afgerond is, is er een duidelijke structuur voor ieder lid van het MDO. Er is ruimte voor een medisch inhoudelijke discussie. De tijdwinst zorgt voor een vermindering van de werklast voor alle disciplines.

Evaluatie / borging

Zie ook het ‘plan van aanpak’, de voorbereidende werkzaamheden zullen drie maanden in beslag nemen. Na start van het project in april op de werkvloer, zal na drie maanden een evaluatie plaatsvinden. Indien succesvol, zal er gekeken worden of andere MDO’s ook behoefte hebben aan een checklist en ze ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van de checklist.

Download bijlage