Probleemstelling

Uit literatuur blijkt dat patiëntveiligheid onder crowding te lijden heeft: patiënten op ‘crowded’ afdelingen krijgen minder effectieve zorg en hebben meer kans op complicaties. Daarnaast zorgt crowding voor minder patiënttevredenheid en hoge werkdruk met minder werkplezier en steeds meer personeelsproblemen.

Haaglanden Medisch Centrum
Afdeling: SEH
Auteur: Annelijn Rambach

Uit onderzoek op Nederlandse SEH’s blijkt dat de lange verblijftijd van verschillende factoren afhankelijk is, zoals het wachten op een arts, op een opnameplaats of op de laboratorium-uitslagen.
Op onze SEH wachten patiënten vaak lang op een gipsverband, een factor die in reeds bekend onderzoek ook herkend wordt. Onze SEH heeft één gipskamer, waar SEH-verpleegkundigen zelf gipsen. Op de gipskamer is plaats voor 1 patiënt, terwijl er vaak meerdere patiënten gelijktijdig op gips wachten.
Hierdoor moeten SEH-verpleegkundigen vaak lang wachten op beschikbaarheid van de gipskamer en materiaal dat zich in de gipskamer bevindt.
In 2017 was de verblijftijd op de SEH bij 20% van de patiënten die met gips naar huis mocht, méér dan 4 uur.

Doelstelling

Het doel van dit project is het verkorten van verblijftijd van patiënten die behandeld worden met gipsverband op de SEH van HMC Westeinde. Dit bereiken we door het in gebruik nemen van een mobiele gipsverbandwagen, zodat het op alle kamers mogelijk is een gipsverband aan te leggen.
In het kader van doelmatigheid wordt er in dit project gewerkt aan het verkorten van verblijftijd op de SEH, en dus minder crowding. Minder crowding zorgt voor patiëntveiligheid, hogere patiënttevredenheid en minder werkdruk voor het SEH-personeel. Bovendien werkt een gipsverband pijnstillend waardoor patiënten minder pijn zullen hebben en minder pijnstilling nodig is.

Plan van aanpak

8 stappen volgens het veranderproces van Kotter:

 1. Gevoel van noodzaak versterken – december 2017
 • Gesprek met zorgmanager en medisch manager ter bespreken gesignaleerde probleem en verbetervoorstel
 • Cijfers huidige situatie opvragen bij epidemioloog
 • Gesignaleerde probleem bespreken met artsen en verpleegkundigen
 1. Leidend team vormen – januari 2018
 • Team van 2 SEH-artsen, verpleegkundig specialist en 2 SEH-verpleegkundigen aanspreken over idee.
 • Enthousiasmeren en betrekken in project en planning
 1. Juiste visie en strategie ontwikkelen – maart 2018 t/m mei 2018
 • Realisatie projectplan met leidend team
 • Bijeenkomst voorafgaand aan invoer van gipsverbandwagen. Tweede bijeenkomst 1 week na invoer, derde bijeenkomst na 3 weken om problemen op de werkvloer zsm te onderscheppen
 1. Visie communiceren en enthousiasmeren – april 2018 t/m mei 2018
 • Aankondiging in SEH-nieuwsbrief
 • Op mededelingenbord herinneren aan gipsverbandwagen
 • SEH-artsen bespreken tevredenheid tijdens vakgroepvergadering
 • arts-asssitenten bespreken tevredenheid tijdens opleidingsvergadering
 • Leidend team motiveert en geeft ‘goede voorbeeld’ tijdens hun diensten
 • Leidend team brengt gipsverbandwagen ter sprake in dagelijks dienstevaluatie
 • Afdelingshelpenden worden gevraagd te helpen met bijvullen en opruimen van kamers na gipsen
 1. Medewerkers in staat stellen te veranderen. Zorgen voor draagvlak – april 2018 t/m mei  2018
 • Eerste twee weken na invoer neemt het leidend team zoveel mogelijk anderen op sleeptouw met de gipsverbandwagen
 • Tijdens dienstevaluatie vragen naar ervaringen of verbeteringen bij de gebruikers van de gipsverbandwagen
 • Leidend team bedankt afdelingshelpenden steeds voor hulp
 1. Korte-termijn successen creëren en vieren – mei/juni 2018
 • Resultaten (absolute vermindering in minuten) worden zo snel mogelijk kenbaar gemaakt via nieuwsbrief, mededelingenbord en vergaderingen
 1. Niet verslappen, nu doorzetten – mei/juni 2018
 • 2 weken na bekendmaking resultaten krijgen verpleegkundigen een passend bedankje voor het gebruiken van de gipsverbandwagen
 • Verbeteringen die worden voorgedragen tijdens dienstevaluatie of directe feedback worden serieus onderzocht en doorgevoerd
 1. Borgen – augustus 2018
 • Na 2 maanden wordt de meting herhaald, indien verlenging van de doorlooptijd heeft plaatsgevonden wordt opnieuw actie ondernomen
Behaalde resultaten

Samen met de klinisch epidemioloog wordt een voor- nameting naar de verblijftijd van genoemde patiënten verricht. Resultaten worden verwerkt tot een artikel en verspreid onder het SEH-personeel.
Het zal worden aangeboden ter publicatie om ook buiten ons ziekenhuis te inspireren. Resultaten worden eveneens tijdens de HMC wetenschapsmiddag in het najaar van 2018 gepresenteerd.

Evaluatie / borging

Na 2 maanden wordt de meting herhaald, indien verlenging van de doorlooptijd heeft plaatsgevonden wordt opnieuw actie ondernomen.

Download bijlage