Probleemstelling

Patiënten die behandeld worden vanwege een longcarcinoom stadium III en IV komen na de behandeling op periodieke controle. Er is echter geen consensus in de literatuur wat het tijdsinterval van controle is en met welke aanvullende diagnostiek deze controle moet plaatsvinden. De recidiefkans bij patiënten met longcarcinoom is groot, echter door de huidige manier van follow up wordt er veel onnodige diagnostiek gedaan.

Rijnstate ziekenhuis
Auteur: F.J. Borm (longarts i.o.)

Daarnaast zal er bij een aantal van de patiënten die reeds een recidief hebben te laat controle plaats vinden, aangezien patiënten met klachten neigen af te wachten tot de controle-afspraak. Door een late reactie op recidieven kan het behandelwindow verloren gaan en worden eventuele klachten beter behandeld.

Doelstelling

Implementeren van nieuwe manier van follow up waarbij: verminderding aantal CT-scans, langere overleving en kostenbesparing.

Plan van aanpak

Er zijn de volgende inclusie en exclusie criteria voor patiënten samengesteld:

Inclusie:

 1. In opzet curatief behandelde patiënten met stadium III SCLC of NSCLC
 2. Bij machte om in de werkomgeving MIJN RIJNSTATE de vragen lijsten op te zoeken en te beantwoorden
 3. Een uitgangssymptoom score van 7 of lager

Exclusie:

 1. Patiënten met onderhoud immunotherapie
 2. Patiënten met onderhoudt tyrosine kinase inhibitors
 3. Studiepatiënten

Om symptomen te kunnen vervolgen zal er middels een wekelijkse online ALARM-symptoomscorelijst worden afgenomen.  Bij een ALERT zal er contact opgenomen worden met patiënt en zo nodig beeldvorming en/of polibezoek. (fig 1.) Er zal naast de scorelijst een standaard 3 maandelijks polibezoeken blijven plaatsvinden met X-thorax; vervolgens na een half jaar met een CT-thorax. De pilot zal 6 maanden lopen, indien dit goed gaat kan dit worden uitgerold tot standard care.

Figuur 1:

Symptom None Low Medium High
Moeheid 0 1 2 3
Eetlust verlies 0 1 2 3
Hoest 0 1 2 3
Kortademigheid 0 1 2 3
Pijn 0 1 2 3

ALERT bij:

Conditie 1:  3kg gewichtsverlies gedurende 2 weken.
Conditie 2:  2 symptomen van graad III in 1 week.
Conditie 3: Een totaal score van >6 gedurende minimaal 2 opeenvolgende weken.
Conditie 4:  2 opeenvolgende weken geen scorelijst ingevuld.

Behaalde resultaten

Goed lopende implementatie van symptoom gestuurde follow up na in opzet curatieve behandeling bij patiënten met stadium III (N)SCLC middels ALARM-symptoomscorelijsten.

Evaluatie / borging

Bij start invullen questionnaire (health related quality of life; FACT) of PROM

Wekelijks worden de digitaal ingevulde vragenlijsten worden beoordeeld. Naast beoordeling van de aangegeven scores, zal ook beoordeeld worden of er problemen zijn.

Na 3 en 6 maanden zal er een algemene evaluatie plaatsvinden:

 • Worden de vragenlijsten (naar waarheid) ingevuld.
 • Hoe veel patiënte blijken na 3 maanden progressie zonder ALERT.
 • Hoe vaak wordt er een ALERT gegeven.
 • Hoe vaak is er aanvullend onderzoek of dokterbezoek nodig bij ALERT.
 • ICT-problemen.
 • Questionnaire invullen (health related quality of life; FACT) of PROM.
 • Hoe is de personele belasting in tijd en organisatie.