Probleemstelling

Eind jaren ‘90 verscheen er in de VS een rapport waarin 44.000 tot 98.000 sterftegevallen per jaar in ziekenhuizen in de VS konden worden toegeschreven aan medische fouten die voorkomen hadden kunnen worden. Sindsdien is er in toenemende mate aandacht voor human factors in de gezondheidszorg, en de afgelopen jaren heeft crisis resource management in toenemende mate de aandacht gekregen op met name acute afdelingen. Crisis research management omvat de niet-technische vaardigheden die van belang zijn in de gezondheidszorg, en van groot belang zijn in acute situaties.

Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling: Kindergeneeskunde
Auteur: D.T. Groot

Voor werknemers op acute afdelingen zijn het beheersen van de technische vaardigheden en praktiseren volgens dezelfde richtlijnen vereisten. Het beheersen van de niet-technische vaardigheden (communicatie, samenwerking, leiderschap) behoort hier nog niet toe. Toch zijn dit essentiële vaardigheden voor effectieve samenwerking en verbeterde patiëntveiligheid.
In de luchtvaart is simulatietraining een effectieve manier gebleken voor het aanleren, trainen en evalueren van CRM-vaardigheden.
In de gezondheidszorg is eerdere invoering van checklists al zeer effectief gebleken voor het terugdringen van het aantal onnodige fouten. Om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren zijn teamtrainingen met scenario’s voor CRM-vaardigheden een belangrijke vervolgstap, en een stap die eerder effectief is gebleken. Het trainen van CRM-vaardigheden is daarom de volgende stap die wij op de neonatale intensive care graag willen nemen.

Doelstelling
  • Opzetten van structurele CRM-trainingen voor de gehele afdeling neonatologie;
  • Aandacht creëren voor niet technische vaardigheden binnen acute situaties;
  • Evalueren van de effectiviteit van CRM-trainingen.
Plan van aanpak

Voor de zomer van 2018 willen wij minimaal 4 trainers opleiden. Hierna gaan we starten met structurele trainingen: het plan is deze eenmaal per maand plaats te laten vinden met 2 trainers en minimaal 6 deelnemers (2 artsen, 4 verpleegkundigen).
Na iedere training zal er geëvalueerd worden. Om de effectiviteit van de training te objectiveren zullen we betrokkenen na een acute situatie een evaluatieformulier toesturen: hierin kunnen zij aangeven of zij de training hebben gevolgd, hoe zij zich voelden in de situatie en hoe de situatie volgens hen is verlopen.
Zes maanden na de start van de trainingen zullen we een evaluatiemoment houden en de trainingen eventueel aanpassen. Voor het analyseren van de evaluaties willen wij iemand aanstellen.
Totale duur van invoering en evaluatie van het project zal 1 jaar zijn.

Behaalde resultaten

De resultaten die wij van de trainingen verwachten zijn een verhoogde awareness op human factors, betere samenwerking, betere integratie van afdelingen, een veiligere leeromgeving en een hogere kwaliteit van zorg.
De effectiviteit van de trainingen zullen wij met gestandaardiseerde evaluatieformulieren na acute situaties evalueren, en de trainingen zo nodig aanpassen. Indien het een positief effect oplevert, is het plan de trainingen naar meerdere afdelingen uit te breiden waarmee wij intensief samenwerken, zoals de verloskunde en de anesthesie. Daarnaast zouden we de trainingen willen uitbreiden naar de perifere ziekenhuizen in het OOR Leiden, bijvoorbeeld door het ophalen van neonaten en transport in acute situaties te trainen.

Evaluatie / borging

Na iedere training zal er geëvalueerd worden. Om de effectiviteit van de training te objectiveren zullen we betrokkenen na een acute situatie een evaluatieformulier toesturen: hierin kunnen zij aangeven of zij de training hebben gevolgd, hoe zij zich voelden in de situatie en hoe de situatie volgens hen is verlopen (duidelijkheid omtrent taken, leiderschap, communicatie etc).
Zes maanden na de start van de trainingen zullen we een evaluatiemoment houden en de trainingen eventueel aanpassen. Voor het analyseren van de evaluaties willen wij iemand aanstellen.

Download bijlage