Probleemstelling

Voor patiënten met een verdenking Morton’s neurinoom is er geen eenduidig diagnostisch traject. Er wordt gevarieerd van een infiltratie van de voet tot het maken van een MRI of echo. Soms worden deze onderzoeken bovendien gecombineerd. De interpretatie van het effect van een infiltratie of van de beelden van de MRI en/of echo is niet eenduidig. 

Máxima Medisch Centrum
Auteurs: Thijn Fuchs, Hans Hendriks

Hierdoor is er een zeer gevarieerde benadering van deze patiënten en is er ook soms minder duidelijkheid in informatieverstrekking aan personeel en patiënten. Dit leidt tot onnodige vragen, welke ook weer tijd kosten deze te beantwoorden.

Doelstelling

Het doel van dit initiatief is om te komen tot een doelmatige benadering van de diagnostiek van het Morton’s neurinoom. We verwachten dat uniformiteit op dit vlak de kwaliteit van onderzoek en behandeling ten goede komt en dat daarmee de kosten dalen.

Plan van aanpak

Van de afgelopen 5 jaar worden van alle geopereerde Morton’s neurinomen nagegaan welke diagnostiek pre-operatief verricht is, wat de uitslagen waren en na hoeveel onderzoeken besloten is te opereren. Het macroscopisch aspect van het preparaat en de PA uitslag en het resultaat van de ingreep worden gebruikt om te bepalen wat de meest doelmatige diagnostische workup is voor Morton’s neurinoom.

Behaalde resultaten

Bij een patiënt met plantaire pijn in webspace 2 of 3, toename pijn bij belasten en bij  dragen van schoenen, afname pijn in rust en paraesthesie en dus verdenking Morton’s neurinoom is de volgende stap om de webspace poliklinisch te infiltreren met lido:kenacort 1:1 2cc. Dit pro-diagnosi en mogelijk al als behandeling. Bij goed effect infiltratie is kans op goed resultaat operatie 75%-80%. Mochten klachten terugkomen laat patiënt een nieuwe afspraak maken en bespreek eerder genoemde percentages met de patiënt om je verdere behandeling te bepalen.

Dit zou een besparing van € 2223,48 in 5 jaar tijd in het MMC opleveren t.a.v. diagnostiek.

Daarnaast scheelt het de patiënt een afspraak bij de radiologie en een controle poliafspraak orthopedie om de uitkomst van aanvullende diagnostiek te bespreken. Absolute getallen in kostenreductie zijn hier niet aan te geven vanwege de variabele en niet eenduidige kosten van een DOT.

Evaluatie / borging

Op korte termijn zullen bij de patiënt, welke een neurectomie ondergaat, het diagnostisch pad tijdens de indicatiebespreking bekeken en geëvalueerd worden. Op de langere termijn kunnen we een gelijke analyse verrichten, zoals nu ook is uitgevoerd, over de geopereerde patiënten na 5 jaar.