Probleemstelling

Chemische of chirurgische castratie is de hoeksteen in de behandeling van patiënten met lokaal uitgebreid of gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Chemische castratie kan worden bereikt met de toediening van Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon (LHRH)-agonisten. Huidige doseerregimes zijn gebaseerd op de registratieteksten van de fabrikant. 

Franciscus Gasthuis & Vlietland
Auteur: Midas Mulder

Testosteronspiegels, als marker voor effectieve chemische castratie, worden niet routinematig gemonitord.
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de serum testosteronspiegels langer dan 3 maanden op of onder castratieniveau blijven wanneer 3-maandelijkse depot injecties met LHRH-agonisten worden gegeven.
Dit maakt een gepersonaliseerde manier van het doseren van LHRH-agonisten op basis van de testosteronspiegel van de patiënt mogelijk, wat kan zorgen voor een lagere ziektelast voor de patiënt en kostenreductie.

Doelstelling

Wij onderzoeken of een testosteron-gebaseerde manier van doseren voor depot injecties van gosereline 10.8mg mogelijk is en of dit leidt tot kostenreductie.

Plan van aanpak
  1. Literatuuronderzoek naar het werkingsmechanisme van LHRH-agonisten en de duur van het effect van deze geneesmiddelen.
  2. In samen spraak met de afdeling urologie, oncologie, klinisch chemisch hematolotisch laboratorium, ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheek een RCT ontworpen om bovenstaande vraagstelling te onderzoeken (MIDAS-trial; NTR6537) .
  3. Conform een algoritme worden testosteronspiegels bepaald bij patiënten in de interventiegroep en wordt, indien mogelijk, de volgende injectie gosereline 10.8 mg uitgesteld.
  4. Patiënten ontvangen door een verpleegkundige van de poliklinische apotheek de injectie gosereline 10.8 mg thuis toegediend.
Behaalde resultaten

Tussen augustus 2017 en januari 2018 zijn 15 patiënten geïncludeerd, waarvan 10 in de interventie- en vijf in de controlegroep. De huidige follow-up duur verschilt per patiënt vanwege de verschillende momenten van inclusie.
Eind januari 2018 is de volgende injectie gosereline 10.8mg reeds bij zes patiënten in de interventiegroep uitgesteld variërend tussen de 1-4 maanden. Nog geen enkele geïncludeerde patiënt in de interventiegroep heeft, na de eerste injectie, een nieuwe injectie moeten krijgen. Ten opzicht van de controle groep is nu al €2117,18  bespaard. Van de overige patiënten in de interventiegroep zijn nog geen gegevens bekend, aangezien zij te recent zijn gestart met de behandeling.

Evaluatie / borging
  • Eind 2019 verwacht ik alle uitkomsten van de studie te hebben, waarna ik een concreet advies kan formuleren ten aanzien van het doseren van gosereline 10.8 mg injecties op basis van de testosteronspiegel.
  • Eind 2019 kan ik de behaalde (definitieve) kostenreductie bekend maken.
  • Borging vindt plaats door het beleid te continueren in het Franciscus. Daarnaast zal ik de resultaten van het onderzoek landelijk meer bekendheid geven, waardoor ook andere oncologische centra in Nederland deze werkwijze kunnen gaan hanteren.

Download bijlage