Probleemstelling

Tijdens het preoperatieve consult krijgt de patiënt veel informatie waardoor mogelijk relevante zaken vergeten worden. Daarnaast heeft de patiënt weinig tijd om na te denken over welke vorm van anesthesie zijn /haar voorkeur heeft.  De arts spendeert daarentegen een groot deel van het consult aan het geven van ‘standaard informatie’ en heeft hierdoor minder tijd voor het uitdiepen van de anamnese en het bespreken van de patiëntgebonden risico’s qua anesthesie techniek. Uit een recent tevredenheidsonderzoek onder polikliniek patiënten, kwam als verbeterpunt de wachttijd op de polikliniek naar voren.

Radboudumc
Auteurs: D. Jansen, M. de Kuijper-de Ridder

Doelstelling

Door het introduceren van een (animatie)film waarin alle ‘standaard informatie’ is verwerkt, kan:

  1. de patiënt zich beter voorbereiden op het gesprek;
  2. het preoperatieve consult meer toegespitst worden op de individuele patiënt;
  3. de wachttijd voor de patiënt beperkt worden.
Plan van aanpak

Om een (animatie)film te ontwikkelen voor de pre-operatieve polikliniek Anesthesie zullen we een project opzetten bestaande uit vier fasen. In de eerste fase hebben we bij diverse mensen de wensen en behoeften rondom de informatie die in de film zou moeten komen in kaart gebracht. In fase twee gaan we op zoek naar een animator / film regisseur en zullen samen met hen een script maken en tot uitvoering brengen met als eindresultaat een bondige (animatie)film met daarin de gang van zaken rondom een operatie, de diverse anesthesie technieken met relevante algemene risico’s. Zodra de film af is zullen we in de derde fase een koppeling laten maken met ‘mijn Radboud’ en een informatiebrief voor de patiënt opstellen met daarin het doel van de film en instructies hoe deze is in te zien. In de laatste fase zullen we de resultaten van het project evalueren door middel van het laten invullen van evaluatieformulieren door diverse (aan de polikliniek verbonden) collega’s en patiënten die de polikliniek bezoeken.

Behaalde resultaten

Door middel van het introduceren van een (animatie)film voor de preoperatieve polikliniek Anesthesie hopen we:

  1. de patiënt beter en gedoseerd te kunnen informeren over de algemene zaken rondom een operatie;
  2. het consult meer toe te spitsen op de individuele patiënt;
  3. de wachttijd voor de patiënt te beperken.
Evaluatie / borging

Ons plan is om na afronding van het project contact op te nemen met de OOR-ON centra zodat we daar onze resultaten kunnen presenteren en mogelijk de film op grotere schaal kunnen gaan implementeren. Mogelijk kunnen delen van de (animatie)film, hetzij in aangepaste vorm,  ook dienen als leerstof voor aios Anesthesie en/of aan anesthesie verwante specialismen zoals bijvoorbeeld de verloskunde (t.a.v. epiduraal catheter).