Probleemstelling

De kosten en technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg blijven toenemen. Om verstandige keuzes te kunnen maken is essentieel dat artsen en artsen van de toekomst kennis hebben over de kosten en uitkomsten van de behandelingen die ze aan kunnen bieden. In de huidige opleidingsplannen tot intensivist (fellowship 24 maanden) en van de medisch specialistische vervolgopleidingen waarin een IC-stage is opgenomen voor aios is hier nauwelijks expliciet aandacht voor.

Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Afdeling: IC
Auteurs: dr. Charlotte Beurskens (aios anesthesiologie), dr. Alexander Vlaar, dr. Dave Dongelmans, dr. Marcella Müller, drs. Linda van Wagenberg.

Doelstelling

Het vergroten van de kennis van de AIOS die in aanraking komen met ic-geneeskunde en fellows in opleiding tot intensivist met betrekking tot:

Primaire doelstelling

  1. De uitkomsten van intensive care zorg voor verschillende patiënten categorieën, hierbij gaat het om mortaliteit en kwaliteit van leven.
  2. De kosten van IC-zorg

Secundaire doelstelling

  1. Verbeteren van de het gesprek met de familie en/of patiënt als het gaat om IC-opname en/of continueren van IC-behandeling.
  2. Een doelmatiger gebruik van diagnostische middelen en inzet van therapeutische modaliteiten (inclusief medicatie en orgaanfunctie vervangende therapie).
Plan van aanpak

Ons voorstel bestaat uit de implementatie van een onderwijsprogramma (3 maanden) gericht op kennisvergroting over kosten en uitkomst van IC-behandelingen.

Elementen van dit programma zijn onder andere:

  1. Kostenbewustzijn vergroten via een terugkerende quiz (kosten van geneesmiddelen en materialen zowel per stuk/volume).
  2. Organisatie van een symposium over “organisatie binnen de intensive care” waarbij er stil gestaan wordt bij gebruik van big data om optimale organisatie en zorg voor de intensive care te identificeren.
  3. Onderwijs bijeenkomst over financiering IC-zorg.
  4. Onderwijs bijeenkomsten over uitkomst van IC-behandeling in veelvoorkomende ziektebeelden
  5. Inzicht vergroten in eigen patiënten populatie en uitkomsten hiervan, middels landelijke IC-registratie (NICE).

Evaluatie van de veronderstelde kennistoename zal plaatsvinden door het uitvoeren van een voor- en nameting, middels een enquête en vignetten, onder aios en fellows op de Intensive Care Volwassenen.

Behaalde resultaten

Evaluatie van de veronderstelde kennistoename zal plaatsvinden door het uitvoeren van een voor- en nameting, middels een enquête en vignetten, onder aios en fellows op de Intensive Care Volwassenen. Aangezien het project zal starten in januari 2018 kunnen wij nog geen behaalde resultaten presenteren.

Evaluatie / borging

Download de flyer ‘Doelmatigheid op de intensive care’

Download de presentatie ‘Doelmatigheid op de intensive care’