Probleemstelling

Het aantal oudere patiënten met borstkanker neemt toe door de vergrijzing van de Nederlandse samenleving. Oudere patiënten hebben een groter risico om te sterven aan borstkanker dan jongere patiënten. Bovendien hebben oudere patiënten een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen en achteruitgang in fysiek functioneren en kwaliteit van leven door de behandeling.

Tergooi Ziekenhuis
Afdeling: interne geneeskunde
Jaargang 2015
Auteur: Nienke de Glas

Datum start: 1-8-2016

Er zijn grote verschillen tussen oudere patiënten, waaronder verschillen in bijkomende ziekten (comorbiditeit) en fitheid. Daarom moet de behandeling van borstkanker goed afgestemd worden op de fysieke conditie van de individuele patiënt. In Nederland bestaan grote verschillen tussen ziekenhuizen in behandelstrategieën voor oudere patiënten. Ook is bekend dat er verschillen tussen landen zijn en dat oudere patiënten in Nederland veel minder chemotherapie en hormoontherapie krijgen dan in omliggende landen.

Om de behandeling te individualiseren en daardoor zowel over- als onderbehandeling te voorkomen, kunnen voorspelmodellen een belangrijke rol spelen. Met behulp van een voorspelmodel kunnen patiënten goed geïnformeerd worden over de risico’s van behandeling, de kans op succes en de effecten op de kwaliteit van leven. Daarmee kan de patiënt samen met de arts een betere beslissing nemen over de juiste behandeling. We hebben echter in eerder onderzoek aangetoond dat huidige voorspelmodellen zoals Adjuvant! Online en PREDICT niet betrouwbaar zijn voor oudere patiënten. Bovendien richten deze modellen zich alleen op overlevingsuitkomsten, en niet op kwaliteit van leven, fysiek functioneren en bijwerkingen van de behandeling, terwijl deze uitkomsten juist bij ouderen minstens zo belangrijk zijn als overleving.

Eerdere studies hebben aangetoond dat de hoogste kosten van behandeling gemaakt worden in de laatste levensjaren. Door doelmatiger om te gaan met de keuze voor een bepaalde behandeling kunnen onnodige kosten bespaard worden.

Doelstelling

Het bouwen van een E-health applicatie die borstkankersterfte, bijwerkingen van behandeling en kwaliteit van leven voorspelt bij oudere patiënten met borstkanker (65 jaar en ouder).

Plan van Aanpak

Het projectvoorstel ligt momenteel ter beoordeling voor subsidie bij KWF-kankerbestrijding. Het project bestaat uit drie onderdelen. In het eerste deel zullen wij focusgroepen van oudere patiënten met borstkanker voorleggen wat voor hen de belangrijkste uitkomsten van ziekte zijn (naar verwachting overleving, kwaliteit van leven, fysiek functioneren en bijwerkingen van behandeling). Bovendien zullen we de focusgroepen vragen hoe zij dit vormgegeven willen zien in een mobiele (of online) applicatie. Deze vragen zullen wij tevens via (digitale) vragenlijsten aan oncologen en huisartsen voorleggen.

Afhankelijk van de uitkomsten van de focusgroepen en vragenlijsten zullen wij vervolgens in deel 2 data van voorgaande studies gebruiken om de applicatie te ontwikkelen die de gekozen uitkomsten kan voorspellen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van data van onze eerdere studies, zoals het FOCUS-cohort, de Climb Every Mountainstudie en de TEAM-trial. Elk voorspelmodel zal extern gevalideerd worden. Vervolgens zal de applicatie ontwikkeld worden in samenwerking met een extern ICT-bedrijf. De applicatie zal zowel via het internet als op mobiele telefoon en tablet beschikbaar gemaakt worden, voor zowel de arts als de patiënt. Gedurende dit hele proces zullen patiënten betrokken worden om te zorgen dat hun wensen meegenomen worden in de ontwikkeling van de tool. Patiënten kunnen alleen hun eigen gegevens inzien en zullen dit op een duidelijke, grafisch weergegeven manier thuis kunnen inzien, zodat ze dit samen met familie kunnen bekijken om een weloverwogen beslissing voor een behandeling te kunnen nemen.

In het derde deel zullen we de applicatie toetsen in de dagelijkse praktijk. We zullen stapsgewijs de tool invoeren in 10-15 ziekenhuizen om te onderzoeken of de applicatie invloed heeft op de voorgeschreven behandeling. We verwachten dat door de applicatie patiënten met kleine, “laag-risico” tumoren 10% minder behandeling zullen krijgen, terwijl patiënten met agressieve tumoren 10% vaker chemotherapie en hormoontherapie zullen krijgen, resulterend in een beter op de individuele patiënt afgestemde behandeling en betere overleving en kwaliteit van leven. Daarnaast evalueren we de patiënt- en artstevredenheid.

Behaalde resultaten

Dit project zal naar verwachting leiden tot een gevalideerde en werkzame applicatie die overleving, terugkeer van ziekte, bijwerkingen en kwaliteit van leven/fysiek functioneren van de behandeling van oudere patiënten met borstkanker kan voorspellen, om zo gezamenlijke besluitvorming en geïndivi- dualiseerde behandeling te bewerkstelligen, de uitkomsten van borstkankerbehandeling te verbeteren en doelmatigheid/kostene ectiviteit van behandeling te verbeteren.

Evaluatie / borging

De tool zal na ontwikkeling elk jaar geüpdatet worden met geregistreerde data van patiënten waarbij de tool gebruikt wordt, om zo de meest accurate data te garanderen. Na afronding van deze eerste fase zal een grote fase III studie opgezet worden waarin we de effecten van de tool op overleving, toxiciteit, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit zullen evalueren.

Download bijlage