Probleemstelling

Door de wachttijden op de polikliniek, en de druk van buitenaf, is er nauwelijks meer adequate tijd en plaats om postoperatieve patiënten na een totale heup- of knieprothese op de polikliniek terug te zien, waardoor deze op verkeerde poli’s gepland worden en patiëntenstroom verstoord raakt.
Bovendien wordt er vanuit landelijke registratie en verzoek voor PROM (patient reported outcome) adequate en gestructureerde follow up geëist.

MUMC+
Afdeling: Orthopedie
Auteur: I. Curfs

Datum start: 2015

Doel van het initiatief

Creëren van prothesepoli’s voor het inplannen van de standaard controles van postoperatieve patiënten.

Samenvatting

Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?
Er worden wekelijks ongeveer 15 patiënten geopereerd aan een knie- of heupprothese. De patiënten follow up is belangrijk voor goede logistiek en goede registratie van follow up middels PROMS (patient reported outcomes), zoals dit nu ook gevraagd wordt vanuit NOV richtlijnen. Door het creëren van prothesepoli’s kunnen we enerzijds voldoen aan richtlijnen middels goede registratie van prothese follow up en anderzijds de postoperatieve patiëntenstroom beter laten verlopen. Bovendien blijft er ruimte op de reguliere poli’s voor nieuwe patiënten.

Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer getraind door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsinitiatief?

  • Management en organisatie door het inplannen van juiste patiënten op de juiste poli.
  • Samenwerking en communicatie hierin van belang voor goede regulatie van prothesepatiënten.
  • Overleg met supervisoren, afdelingssecretaresse en polikliniekmedewerkers voor logistieke
    planning.

Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
Inplannen van vaste prothesepoli, die wekelijks terug komt. En creëren van één vaste assistent c.q. Nurse practitioner die hiervoor verantwoordelijk is.

Download bijlage