Probleemstelling

De vergrijzing leidt tot een verdere stijging van atherosclerotische ziekten, waaronder coronair lijden. Hierdoor stijgt de vraag naar electieve invasieve coronair diagnostiek en behandeling daarmee. Het revascularisatie beleid wordt meestal via het Hartteam besloten. Een efficiënt proces is hierbij essentieel, m.n. gezien bovenstaande groei.

MUMC+
Afdeling: Cardiologie
Auteur: R. Pisters

Datum start: augustus 2017

Doel van het initiatief

Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het proces rondom de electieve coronaire revascularisatie strategie.

Samenvatting
  1. Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?
    Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de electieve coronaire revascularisatie strategie d.m.v. verhoogde efficiëntie van hartteambesprekingen en capaciteit van de hartcatheterisatiekamer (HCK) met daarnaast gelijkwaardige winst voor de patiënt.
  2. Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer getraind door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsinitiatief?
    Het project vereist inzicht in intra- en transmurale processen rondom verwijzingen voor electieve coronaire revascularisatie. Het inventariseren en realiseren van de beoogde verbeterslagen vereisen management skills, samenwerking en communicatie. De potentiële financiële en immateriële impact bieden mogelijkheden om het maatschappelijk belang te ontwikkelen.
  3. Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
    Door toewijzing van eigenaarschap aan cardiologen i.o. met een bijzondere interesse in de interventie cardiologie en/of leiderschap.

Download bijlage