Probleemstelling

Kennis overbrengen aan kinderen en laaggeletterde volwassenen.

UMCG
Afdeling: nucleaire geneeskunde
Auteur: Ronald van Rheenen

Datum start: 9-1-2016

Doelstelling

Kennis op een visuele en begrijpbare manier presenteren. Patiënt deelgenoot maken van onze medische kennis.

Plan van aanpak

Helder krijgen van de over te dragen kennis, vertalen in begrijpelijke context, bijpassend visueel materiaal ontwikkelen, testen, materiaal publiceren, promotie.

Behaalde resultaten

Zie: http://tinyurl.com/INVOLVED-NL

Evaluatie / borging

Continue cq. realtime feedback bik gebruikers d.m.v. o.a. PPP-zorg

Download bijlage