Probleemstelling

Wanneer er een vermoeden bestaat dat een patiënt een ruimte-innemend proces in de long heeft, wordt de patiënt door de longarts verwezen naar de longchirurg. Deze zorgt voor het aanvragen van de benodigde extra aanvullende onderzoeken die nog niet eerder verricht waren en plaatst de patiënt op de lijst voor het multidisciplinair overleg (MDO).

Erasmus MC / Albert Schweitzer Ziekenhuis
Afdeling anesthesiologie
Auteur Linda Boonstra

Datum start: 1-5-2016

Indien de kans op een operatie groot geacht wordt, komt de patiënt vaak nog dezelfde dag bij de anesthesioloog, waarbij bemerkt wordt dat de patiënt weinig informatie met betrekking tot het bezoek aan de longchirurg en anesthesioloog kan reproduceren. Tot slot vindt de operatie plaats. De knelpunten in dit proces zitten hem in de variabele tijd tussen het stellen van de diagnose en het instellen van de therapie, de invulling van het MDO en het gebrek aan een specifi ek tijdspad voor de vervolgafspraken bij de diverse specialisten na het stellen van de diagnose.

Doelstelling

  1. Verkorten van de tijd tussen het stellen van de diagnose en het starten van de behandeling, door het structureren van het tijdspad tussen diagnose en therapie.
  2. Het multidisciplinaire karakter van het zorgpad longchirurgie meer benutten.

Plan van Aanpak

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in het proces:

  • Allereerst is er een tijdspanne vastgesteld waarbinnen de diagnostiek en therapie verricht dient te worden. Het streven is om iedere patiënt binnen 3 weken het volledige traject te laten doorlopen. Deze tijdlijn start op het moment dat de patiënt besproken is tijdens het MDO.
  • Om het tijdspad meer te structureren, zijn er vaste dagen waarop de patiënt een afspraak krijgt bij de longchirurg, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut en de anesthesioloog.
  • Om de tijd tussen diagnose en therapie ook daadwerkelijk te kunnen verkorten, dienen de processen niet alleen meer gestructureerd te worden, maar dienen bepaalde processen ook naar voren gehaald te worden.

Behaalde resultaten

  • Met betrekking tot het MDO zijn er een aantal punten veranderd. Dit MDO vindt nu wekelijks plaats op dinsdagmiddag. In aanvulling op de oude invulling van het MDO, zijn niet alleen de longarts, verpleegkundig specialist, longchirurg, radioloog, nucleair geneeskundige en patho- loog aanwezig, maar zijn ook de anesthesioloog en een AIOS anesthesiologie aanwezig tijdens het MDO. Het doel is om gezamenlijk de operabiliteit van de patiënt in te schatten. Tevens wordt hiermee een leermoment voor de AIOS gecreëerd.
  • Wat betreft het stroomlijnen van de polibezoeken vinden de drie afspraken bij de longchirurg, verpleegkundig specialist en fysiotherapeut plaats op de donderdag na het MDO. Op de vrijdag na het MDO zal de patiënt gezien worden door de anesthesioloog. In de planning voor de poliafspraken zullen hiervoor wekelijks een tweetal plaatsen beschikbaar gesteld worden. Het bijkomende voordeel is dat de patiënt niet meer gezien wordt op de dag van het slechtnieuwsgesprek.

Download bijlage