Probleemstelling

In het MUMC+ komen we steeds vaker patiënten met een taalbarrière tegen- van polikliniek tot aan operatiecomplex- hetgeen adequate zorgverlening in de weg kan staan. Voor zowel patiënten als zorgverleners is een taalbarrière problematisch.

MUMC +
Afdeling anesthesiologie
Auteurs: Boutaina Emrani en Loes Manschot

Datum start: 01-01-2015

De patiënt is door een taalbarrière vaak onvoldoende in staat zijn/haar problemen kenbaar te maken en de zorgverlener is niet in te staat de patiënt volledig te informeren conform zijn/haar wettelijke verplichtingen (Wet BIG, WGBO, Kwaliteitswet zorginstel- lingen). Het inschakelen van een tolkendienst blijkt dan vaak nodig.

Zoals in de meeste zorginstellingen is er ook in het MUMC+ een mogelijkheid de tolkentelefoon hiervoor in te schakelen. Ervaringen leren echter dat voor acute gevallen en/of niet-planbare zorg- activiteiten dit hulpmiddel in de praktijk niet goed geschikt is. Daarnaast spelen nanciën voor veel zorginstellingen een beperkende factor sinds in 2012 de vergoedingen van tolk- en vertaaldiensten voor de zorg door het ministerie van VWS zijn afgeschaft. Betere alternatieven om adequate zorgver- lening voor deze speci eke patiëntengroep te waarborgen waren er op de meeste afdelingen in het MUMC+ niet.

Doelstelling

Adequate zorgverlening aan patiënten met een taalbarrière waarborgen door meer hulpmiddelen naast de bestaande tolkentelefoon aan ziekenhuisafdelingen in het MUMC+ (poliklinieken, klinische afdelingen, spoedeisende hulp, operatiecomplex) beschikbaar te stellen.

Te ontwikkelen en implementeren hulpmiddelen:

 1. Pictogrammenklapper waarin veelgebruikte medische termen vertaald worden in een eenvoudig te begrijpen pictogram c.q. foto met een vertaling in de meest voorkomende vreemde talen in Nederland.
 2. Informele tolkenlijst met een overzicht van meertalige medewerkers van het MUMC+ die- in het geval een tolkentelefoon geen uitkomst kan bieden- ingeschakeld kunnen worden voor een tol- kendienst (binnen wettelijke kaders).
 3. Ziekenhuisprotocollen ontwikkelen waarin voor zorgverleners duidelijk wordt welke hulp- middelen beschikbaar zijn in het MUMC+ bij patiënten met een taalbarrière.
 4. Promotie lm om bewustwording van het probleem en de beschikbare (nieuwe) hulpmiddelen onder zorgverleners te vergroten.

Plan van Aanpak

  1. Start ontwerp project in het kader van doelmatigheid door 2 AIOS Anesthesiologie
  2. Literatuurstudie, gesprekken met deskundigen (o.a. afdeling Communicatie, afdeling Kwaliteit en Veiligheid, afdeling Patiëntenzorg, hoogleraar gezondheidsrecht, TVcN, diverse vertaalbureaus, grafisch ontwerper)
  3. Projectplan opstellen in de vorm van pilot voor de polikliniek Anesthesiologie
  4. Voorleggen projectplan aan opleiders en afdelingshoofd ter inzage en goedkeuring
  5. Akkoord voor project en budget
  6. Inschakelen gra sch ontwerper en opstellen eerste versie picogrammenklapper
  7. Opstellen informele tolkenlijst i.o.m. hoogleraar gezondheidsrecht t.a.v. wettelijke kaders
  8. Opstellen protocol ‘omgaan met taalbarrière’
  9. Aanmaken e-mailadres project en digitale werkomgeving
  10. Feedback verzameld van zorgverleners op pilot (nog niet geïmplementeerd) en tegelijkertijd ge- sprekken met ziekenhuis voor ziekenhuisbrede implementatie
  11. Start samenwerking met afdeling Kwaliteit en Veiligheid voor uitbreiden project ziekenhuisbreed en samenvoegen andere (startende) initiatieven op gebied van taalbarrière binnen MUMC+
  12. Promotie filmpje ontwikkelen
  13. Werven meertalige zorgverleners; finetunen en afdrukken pictogrammenklapper; protocollen uploaden intranet; kwaliteitsportaal ontwerpen; opties EPD toevoegen
  14. Bekendmaking project op betre ende afdelingen
  15. Waarborging project binnen geschikte ziekenhuisafdeling

Behaalde resultaten

Zie plan van aanpak; t.t.v. schrijven aangekomen bij uitvoering punt 12. Verwachting ‘online’ gaan project in maart 2017.

Evaluatie / borging

Momenteel overleg over mogelijkheid tot beheer van project door afdeling Kwaliteit en Veiligheid, dan wel ander instelling-overkoepelend orgaan.

Benodigde borging

 • centraal aanspreekpunt voor zorgverleners MUMC+;
 • beheer mailbox;
 • beheer en updates protocollen intranet;
 • extra afdrukken pictogrammenklappers indien nodig;
 • update beschikbaarheid medewerkers op informele tolkenlijst (jaarlijks);
 • archivering projectdocumenten

Download bijlage