Probleemstelling

Op de afdeling orthopedie van het MUMC+ ondergaan veel patiënten een totale heupprothese of totale knieprothese. Het gaat in de overgrote meerderheid van de gevallen om gepland operatief ingrijpen. De preoperatieve processen, verloop van de opname en postoperatieve zorg voor deze patiënten lenen zich uitstekend voor protocollering.

MUMC +
Afdeling orthopedie
Auteur Bert Boonen

Dat heeft als consequentie dat patiënten voor aanvang van het traject een grote hoeveelheid informatie aangereikt krijgen om hen zo goed mogelijk doorheen dat hele traject te leiden en te begeleiden. Informatievoorziening verloopt in de meeste gevallen via een informatieklapper. Hierin wordt alle informatie opgenomen van het totale traject. Gezien de veelheid aan informatie heeft dit als nadeel dat het overzicht verloren kan raken, waardoor de informatievoorziening op speci eke momenten in het proces alsnog suboptimaal is.

Gebrekkige informatievoorziening zorgt voor stress en een onjuist verwachtingspatroon bij patiënten en familie, hetgeen de tevredenheid niet ten goede komt.

Doelstelling

Doel van het initiatief is om patiënten met behulp van een applicatie op mobiele telefoon of tablet van alle nodige informatie omtrent hun op handen staande operatie te voorzien. Voordeel hiervan is dat patiënten middels pushnotificaties, altijd direct en op het relevante moment op de hoogte kunnen worden gebracht van de belangrijkste zaken omtrent hun behandeling. De informatie komt op het juiste moment naar de patiënt toe, in plaats van dat de patiënt deze zelf moet gaan opzoeken/ ophalen.

Plan van Aanpak

Het bedrijf Interactive Studio’s heeft een applicatie voor mobiele telefoon en tablet ontwikkeld die eenvoudige, maar wel volledige informatievoorziening mogelijk maakt: de Patiënt Journey App. Voordeel van deze app is dat de inhoud steeds kan worden aangepast aan de lokale situatie in het ziekenhuis. Dit heeft als voordeel dat de informatie steeds up-to-date is, wat bij een papieren versie (bijna) niet te realiseren is. Verder worden de drukkosten van een papieren klapper vermeden, wat een besparing inhoudt voor het afdelingsbudget en de belasting op het milieu reduceert.

Omdat de app werkt met pushnotificaties worden patiënten tijdig op essentiële afspraken in het traject geattendeerd, bijvoorbeeld voor het stoppen van bloedverdunners pre-operatief. Met andere woorden, de informatie komt op het juiste moment naar de patiënt toe, in plaats van dat de patiënt deze zelf moet gaan opzoeken/ophalen.

Verder kan de app ook gedownload worden door familieleden van de patiënt, zodat zij over dezelfde informatie beschikken. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid van mantelzorgers bij het proces en de verwachting is dat het de patiënttevredenheid ten goede komt. Iedereen krijgt dan ook dezelfde informatie op hetzelfde moment – vanuit dezelfde bron.

Er is momenteel echter nog geen objectief onderzoek beschikbaar dat de toegevoegde waarde van de app precies kwantificeert. Dat zal dan ook een belangrijk doel zijn bij introductie van de app in het MUMC+.

De implementatie van de app zal over een aantal fasen verlopen.

  1. Aanschaf van de software en samen met Interactive Studios exacte ́inhoud ́ van de app vastleg- gen o.b.v. bestaande protocollen. In eerste instantie voor 1 doelgroep: patiënten die een totale knie prothese zullen ondergaan.
  2. Pilot draaien met app bij 20 patiënten. In deze groep wordt de app dan additioneel gebruikt t.o.v. de bestaande informatievoorziening. Op basis hiervan patiënttevredenheid met app in kaart bren- gen en optimaliseren inhoud/gebruikersgemak app voor implementatie op grotere schaal.
  3. Indien ervaring pilot positief is: implementeren voor totale heup en totale knieprothesepatiënten.
  4. Gerandomiseerd onderzoek waarbij naar volgende parameters gekeken zal worden: gebruiksge-mak, daadwerkelijk toename patiënttevredenheid, valkuilen, reductie van aantal aanpassingen in tijdschema, toename betrokkenheid van familieleden/mantelzorgers bij proces.

Behaalde resultaten

De app is momenteel nog niet in gebruik in het MUMC. Er zijn derhalve nog geen resultaten beschik- baar. Wel wordt de app momenteel al in 26 andere ziekenhuizen gebruikt. Gebruikerservaringen zouden positief zijn, maar gedegen wetenschappelijk onderzoek ontbreekt: zie verderop.

Evaluatie / borging

De kosten voor het gebruik van de app bedragen 4800 euro per jaar. Voor dit bedrag wordt de licen- tie afgenomen, worden gewenste veranderingen m.b.t. de inhoud van de app doorgevoerd en wordt gezorgd voor technische ondersteuning zodat de app steeds op elke mobiele telefoon of tablet gebruikt kan worden (geen compatibiliteitsproblemen). Daarnaast zal een eenmalige investering van 1000 euro noodzakelijk zijn voor volgende zaken: styling app conform verzoek MUMC, behandelin- gen invoeren, app in stores zetten en uitleg op locatie.

Op dit moment wordt de app nog niet actief gebruikt in het MUMC, maar wel reeds op proef in een aantal andere ziekenhuizen. De ervaringen zijn over het algemeen vrij positief, echter ontbreekt goed wetenschappelijk onderzoek. Op moment dat de app in MUMC in gebruik genomen wordt, zal dat gekoppeld worden met wetenschappelijk onderzoek om de e ectiviteit te evalueren. Dit zal, zoals eerder beschreven, inhouden:

  1. Pilot draaien met app bij 20 patiënten. In deze groep wordt de app dan additioneel gebruikt t.o.v. de bestaande informatievoorziening. Op basis hiervan patiënttevredenheid met app in kaart bren- gen en optimaliseren inhoud/gebruikersgemak app voor implementatie op grotere schaal.
  2. Gerandomiseerd onderzoek waarbij naar volgende parameters gekeken zal worden: gebruiksge- mak, daadwerkelijk toename patiënttevredenheid, valkuilen, reductie van aantal aanpassingen in tijdschema, toename betrokkenheid van familieleden/mantelzorgers bij proces.