Probleemstelling

In-Hospital Cardiac Arrest (IHCA) is een gebeurtenis die een zware impact heeft. Niet alleen is het ingrijpend voor patiënt, familie en personeel, maar het levert ook een zware belasting voor de gezondheidszorg. De reanimatiezorg vereist veel organisatie en is kostbaar.

Erasmus MC Rotterdam
Afdeling: anesthesiologie
Auteur: Marc Schluep

Datum start: 01-12-2015

De incidentie en prognose van dit event is nog nooit beschreven voor de Nederlandse gezondheidszorg en ook buitenlandse literatuur is schaars. Kortom, er is weinig zicht op patiëntveiligheid en kosteneffectiviteit van de reanimatiezorg.

Doelstelling

Met de Resuscitation Outcomes in the Netherlands – studie, willen we de éénjaarsoverleving en kwaliteit van leven beschrijven van patiënten na een In-Hospital Cardiac Arrest (IHCA). Nevendoelen hierbij zijn het vaststellen van de incidentie en het beschrijven van een risicomodel. Hiermee hopen we IHCA te kunnen voorkomen en daarmee de doelmatigheid en efficiëntie van de zorg te verbeteren.

Plan van Aanpak
  1. Tot op heden zijn alle voorbereidingen getroffen voor het starten van een multicenter onderzoek met 15 centra.
  2. Vanaf januari 2017 zullen één jaar alle patiënten worden geïncludeerd die in de betrokken ziekenhuizen gereanimeerd worden. Deze worden dan gevolgd in het komende jaar. De overlevenden krijgen thuis vragenlijsten om te zien hoe het hen vergaat.
  3. Aan het einde van het jaar weten welke karakteristieken deze patiënten hadden, en welke patiënten de grootste kans hadden om te overleven op korte termijn. Deze informatie kunnen we gebruiken voor een vervolgonderzoek naar implementatie van maatregelen om de doelmatigheid van de reanimatiezorg te verbeteren. Hierbij moet worden gedacht aan; betere afspraken om wel/niet te reanimeren, betere herkenning van vitaal bedreigde patiënten en het verhogen van de kwaliteit van de reanimatiescholing.
  4. In het volgende jaar zullen we de langetermijnoverleving en kwaliteit van leven in kaart brengen.
Behaalde resultaten

Vooralsnog geen, maar we zijn trots dat er een prospectief observationeel multicenter onderzoek van start gaat, waarin 15 ziekenhuizen bereid zijn om hun data aan te leveren.

Evaluatie / borging
  • Er zal een informatieavond worden georganiseerd waar alle resultaten worden gepresenteerd.
  • Alle data zal worden gebruikt voor interne scholing in de betrokken centra.
  • Deze studie is geregistreerd bij de METC van het ErasmusMC, de data zullen worden gepubliceerdin vakbladen.

Download bijlage