Probleemstelling

Zowel binnen als buiten de radiologie leeft al langer de wens om onze verslaglegging te veranderen zodat deze meer consistent is en meer aansluit op bijvoorbeeld de wens vanuit de kliniek. Een nieuwe methode om dit te doen is structured reporting, waarover met name de laatste jaren veel gepubliceerd wordt.

MUMC+
Afdeling: radiologie
Auteur: Martijn Nobel

Datum start: 1-3-2015

Door structured reporting in te voeren zou verslaglegging versneld kunnen worden, medische inhoud gestroomlijnd en meer toegespitst op de aanvrager of zelfs gericht op de patiënt. Mochten we onze verslaglegging op een gestructureerde manier gaan doen dan zijn daar ook voordelen aan verbonden zoals data mining voor bijvoorbeeld onderwijs, wetenschap en kwaliteitsgerichte doeleinden. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om arts-assistenten op te leiden hoe zij verslag moeten leggen.

Doelstelling

Het doel van dit doelmatigheidsinitiatief was om te kijken:

  1. Wat de evidence achter structured reporting is en
  2. hoe we dit kunnen gaan implementeren op onze afdeling zodat we hierdoor onze workflow op de afdeling en onze faciliterende rol in de kliniek kunnen verbeteren.
Plan van Aanpak

Het plan van aanpak bestond initieel uit een literatuursearch om te kijken wat de evidence is voor structured reporting in de radiologie. Daarna wilden we kijken hoe we deze evidence konden gebrui- ken bij het verbeteren van onze verslaglegging in samenspraak met de kliniek omtrent voorkeuren in verslagstijlen dan wel inhoud. Vervolgens zouden wij dat kunnen gaan implementeren in onze dage- lijkse routine met of zonder het gebruik van structured reporting.

Beoogde resultaten
  1. Het beoogde resultaat was dat we evidence zouden vinden voor een bepaalde manier van structured reporting en dat we deze uiteindelijk in zouden invoeren om zo onze workflow te versnellen.
  2. Daarnaast konden we op deze manier onze verslaglegging stroomlijnen en onze inhoud standaardiseren. Op deze manier kunnen aanvragers ook profijt hebben van onze nieuwe manier van verslaglegging, aangezien deze overzichtelijker zou moeten zijn. Doelen waren dus zowel financieel voor de afdeling en de verbeterde verslaglegging zou effect kunnen hebben op het hele ziekenhuis.
  3. Dit zou met name in uitdrukking moeten komen ten tijde van een MDO, als een aanvrager (snel) uitslagen wil inzien, of in de spreekkamer als patiënten graag hun beeldvorming willen inzien.
Behaalde resultaten

De behaalde resultaten gaan verder dan het initiële doelmatigheidsinitatief zoals hierboven beschreven.

  1. Het bleek namelijk dat er wel veel onderzoek naar structured reporting gedaan was, maar dat er maar weinig evidence voorhanden was omtrent structured reporting uit bijvoorbeeld goede trials. Dit was natuurlijk jammer, aangezien we nu niet veel verder konden. Omdat we al zo ver waren met het doornemen van de literatuur zijn we in overleg gegaan met het onderwijsinstituut van de Universiteit Maastricht en onze PACS-leverancier hoe we deze zoektocht zouden kunnen continueren.
  2. Aangezien er grote (internationale) belangstelling is voor dit onderwerp zijn we een samenwerking aangegaan om te kijken hoe we onze verslaglegging kunnen verbeteren met of zonder het gebruik van structured reporting.
  3. Daarnaast willen we gaan onderzoeken hoe we data mining kunnen toepassen op onze data om te zien hoe we dit binnen de gezondheidszorg kunnen toepassen.
  4. Behaalde resultaten zijn op dit moment naast bovengenoemde samenwerking een white paper gesubmit hebben naar Insights into Imaging en een achtergrondartikel gepubliceerd hebben in Imago (nascholingsblad voor beeldvormers).
Evaluatie / borging

De evaluatie van het initiële doelmatigheidsinitiatief is reeds afgerond en gaf weinig richting. Derhal- ve heeft dit geleid tot vervolgstappen in de vorm van een promotietraject om zelf te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van onder andere structured reporting in de radiologie. Evaluatie van het promotietraject zal geschieden met de verschillende partijen en op basis van behaalde (onderzoeks) resultaten.

Borging: Dit doelmatigheidsinitiatief wordt gewaarborgd door financiële input vanuit de afdeling radiologie alsook vanuit Agfa, waarbij prof. dr. Robben mijn promotor is. Gezien de internationale aandacht zal dit onderwerp voorlopig nog op de radiologische agenda blijven staan.

Download bijlage