Probleemstelling

Tot nu toe ontbreekt het op de afdeling radiologie bij echogeleide invasieve procedures aan een gestructureerde manier van controle van belangrijke patiënt- en procedureparameters. Gezien de risico’s op complicaties bij deze minimaal invasieve procedures op bloedingen, perforaties en sampling errors (bij biopten) is dit wel geïndiceerd (bijv. 5-10% bloedingsrisico bij eigen nier biopten, 1-2% kans op  darmperforatie bij abdominale transcutane drainage). Van belang is het op een gestructureerde manier nagaan van contra-indicaties, het controleren van stollingswaarden en het goed bespreken van de procedure en eventuele complicaties met de patiënt.

MUMC+
Afdeling: Radiologie
Auteur: Wagemans

Datum start: 2017

Doel van het initiatief

Het invoeren van time-out formulier bij invasieve procedures op de afdeling radiologie. Dit ter verbetering van de voorlichting van de patiënt en het voldoen aan informed consent en time-out procedures zoals reeds lang standaard is bij operatieve ingrepen. Tevens een aanbeveling/eis van de IGZ.

Borging

Reeds ingevoerd op echo, het formulier dient standaard doorlopen en ondertekend te worden en geüpload in het radiologie PACS systeem als bewijs van uitvoering.

Generaliseerbaarheid resultaten

Veelal al compleet ingevoerd bij snijdende specialismen. Peroperatief. Mogelijk dat radiologieafdelingen elders dit nog niet gebruiken als kort moment van controle voor de uitvoering van minimaal invasieve biopt name.

Samenvatting
  1. Invoeren van het time-out formulier bij echogeleide interventies op de afdeling radiologie. Dit moet leiden tot een verbetering van voorlichting en communicatie tussen patiënt en zorgverlener enerzijds en anderzijds het inbouwen van kort moment van controle, op juiste patiënt-, stollings- en contra-indicaties ten einde het voorkomen van vermijdbare fouten, zoals biopt name bij te hoge INR of onder antistolling terwijl dit niet gewenst is.
  2. Hiermee worden de algemene competenties van organiseren, communiceren en management en samenwerking van de aios ontwikkeld. Het invoeren en behouden van een nieuwe checklist gaat gepaard met een veranderde workflow voor radiologen, assistenten en ondersteunend personeel en vraagt voor medewerking van al deze groepen.
  3. De waarborg van het project ligt hem in zijn makkelijke uitvoerbaarheid, beperkte administratieve last en inbouw bij specifieke procedures en makkelijke registratie, bij gebruik van het time-out formulier.