Probleemstelling

Perioperatief bloedverlies rond het plaatsen van een totale heupprothese (THP) en totale knieprothese(TKP) is een significant probleem. Voorspellende factoren voor een benodigde transfusie zijn onder andere verlengde operatieduur en hogere leeftijd van de patiënt. In de huidige orthopedische literatuur zijn vele aanwijzingen dat het geven van tranexaminezuur (TXA) bij deze operaties (kosten)effectief is. Dit is een medicijn met stollingsfactoren dat het perioperatieve bloedverlies verminderd en de transfusie behoefte perioperatief verminderd. De effectiviteit hiervan is reeds in vele studies aangetoond.

Máxima Medisch Centrum
Afdeling: Orthopedie
Auteurs: Freek Verstraelen

Datum start: 9 oktober 2017

[2] TXA kan via verschillende toedieningsvormen worden gegeven, namelijk per os, intraveneus ofwel lokaal. In verschillende recente meta-analyses is er geen verschil in bloedverlies of transfusie behoefte tussen TXA per os versus intraveneus. Er zijn ook studies verricht naar de kosteneffectiviteit van de verschillende toedieningsvormen, hieruit bleek dat de orale variant het meest kosteneffectief was.[3,4] In het Maxima MC is er op dit moment een verschil in protocol tussen de heup- en knieprothese. Bij de knieprothese dient de TXA pas gegeven te worden bij het cementeren van de prothese op initiatief van de operateur. Bij de heupprothese wordt de TXA al bij de inleiding (begin van de operatie) gegeven. Dit leidt tot onduidelijkheid op de operatiekamer. Hierdoor treden er soms vergissingen op en gebeurt het dat, met name bij de TKP, de TXA niet gegeven wordt.

Doel van het initiatief
 • Toedieningsvorm van TXA voor THP & TKP herstructureren en uniformiteit creëren. Hierdoor patiënt veiligheid verhogen en ervoor zorgen dat er géén patiënten géén TXA meer krijgen.
 • Kosteneffectievere methode introduceren.
Samenvatting
 1. Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?
  Dit doelmatigheidsinitiatief leidt tot een reductie van intraveneuze (IV) medicatie perioperatief en tot minder ‘vergeten’ medicatie (tranexamizuur) rond de operatie. Dit leidt dus tot een kwaliteitsverhoging en daarnaast leidt het tot een kostenreductie.
 2. Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
  Er zijn meerdere disciplines betrokken bij deze omzetting (anesthesie, apotheker, verpleegafdeling en orthopedie). Daardoor zijn de algemene competenties organisatie, samenwerken, communicatie en professionaliteit ontwikkeld.
 3. Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
  Het betreft een omzetting van het ene medicijn (IV) door het andere (orale toediening). Na een multidisciplinair overleg is er besloten dat bij het geven van de premedicatie voor een operatie kan de eerste gift tranexamizuur gegeven worden en na de operatie kan met de avondmedicatie het laatste gift tranexaminezuur gegeven worden. Dit alles is vastgelegd in het medicatieprotocol rond heup- en knieprothesen. [1]

Download bijlage