Probleemstelling

In het ziekenhuis worden antibiotica toegediend waarvoor therapeutisch drug monitoring (TDM) noodzakelijk is. Dit is onder andere het geval bij vancomycine. Vancomycine heeft een relatief smalle therapeutische breedte waarbij zowel effectiviteit als het optreden van toxiciteit daarvan gerelateerd is aan de geneesmiddelspiegel. Tijdens een nulmeting gedurende 2 maanden is gebleken dat de afname van bloedspiegels bij 43% van de patiënten onjuist of niet afgenomen werd. Zonder adequate bloedspiegels is het niet mogelijk om patiënten met een juiste dosering te behandelen.

MUMC+
Afdeling: Farmacie
Auteur: Zohre Safipour

Datum start: augustus 2017

Doel van het initiatief

Verkorten van het aantal dagen waarbinnen patiënten met vancomycine een therapeutische concentratie bereiken.

Generaliseerbaarheid resultaten

Doseringsadviezen van vancomycine vinden overal in het land a.d.h.v. bloedspiegels plaats. Een proactieve rol is nodig t.b.v. bloedspiegelafname en een correcte wijze van afname is cruciaal in het interpreteren van de resultaten. Hierdoor heeft dit project een hoge generaliseerbaarheid.

Samenvatting

Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Monitoring van bloedspiegels (TDM) bij patiënten die met vancomycine behandeld worden is noodzakelijk. Vancomycine heeft een relatief smalle therapeutische breedte waarbij zowel effectiviteit als het optreden van toxiciteit daarvan gerelateerd is aan de geneesmiddelspiegel. TDM wordt gewoonlijk door behandelde arts gecoördineerd. Een probleem dat zich op dit moment voordoet is dat de bloedspiegelafname niet of onjuist plaats vindt. Hierdoor lopen patiënten met vancomycine, het risico op onder- of overdoseringen met alle gevolgen van dien. Daarnaast is de informatie van vancomycine op swab-richtlijn en labmaastricht.nl niet up-to-date. Met dit doelmatigheidsproject willen wij de therapie optimaliseren bij patiënten die met vancomycine behandeld worden, door het opvolgen van deze groep patiënten. Daarnaast zullen de richtlijnen, swab-richtlijn en labmaastricht.nl, worden geactualiseerd.

Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?

  • Organisatie en communicatie: aanpassen van het zorgproces rondom bloedspiegelbepaling van vancomycine door overleg te hebben met de behandelde arts en de verpleegkundigen van patiënten die met vancomycine behandeld worden. Aanpassen van de huidige richtlijnen (swab richtlijn en labmaastricht.nl). Evaluatie door middel van een KPB.
  • Samenwerken en communicatie: Proactieve rol bij de stafleden stimuleren waardoor er meer samenwerking met de behandelde artsen en verpleegkundigen komt. Evaluatie door middel van een KPB.
  • Management: Inwerken van de stafleden en een coördinerende rol om deze nieuwe werkwijze door stafleden te laten uitvoeren.
  • Maatschappelijk handelen: met dit project willen we bij de patiënten die met vancomycine behandeld worden, het aantal dagen tot het bereiken van een therapeutische concentratie verkorten, door juiste afname van bloedspiegels en opvolgen van de patiënten. Evaluatie vindt plaats door het aantal dagen tot het bereiken van therapeutische spiegels te evalueren.

Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?

Dit project wordt in het A-team besproken om meer bekendheid aan dit onderwerp te geven. Er zal daarnaast worden gekeken op welke manier dit project in het A(ntibiotica)-team geborgd kan worden. In ziekenhuisapotheek zal een clinical rule (CR) komen m.b.t. het gebruik van vancomycine. CR is een systeem dat automatisch signalen genereert. Daarnaast zal dit project bij goede resultaten opgenomen worden in het ziekenhuis-breed project ‘’ Beddenhuis van de toekomst’’.